مقالات: قدرت مشروع در حقوق عمومی اسلامی
52 بازدید
محل نشر: حقوق عمومی » مرداد 1385 - شماره 1 »(9 صفحه - از 19 تا 27)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به مطالب مذکور با تفسیر بیشتری پرداخته‏ و نگارنده براین عقیده است که باید میان‏''رد‘‘و‘‘نقض‏‘‘ ،‘‘نقد‘‘حکم حاکم تفکیک قائل شد.رد،یعنی عدم اطاعت‏ و به‏عبارت‏دیگر سرپیچی از اجرای آمر قانونی و مشروع‏ ،بی‏تردید منجر به هرج‏ومرج می‏گردد.اما اجراکنندگان‏ حکم حق دارند همراه اطاعت آنرا نقد کنند.این حق مردم‏ است که از مبانی شرعی فرمان توضیح بخواهند،سپس‏ اگر نقدی به نظرشان می‏رسد مورد نقادی قرار دهند.