ماهیت، مبانی و آثار تضامن بین بدهکاران (تضامن منفی)
52 بازدید
محل نشر: علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » زمستان 1380 - شماره 40 »(28 صفحه - از 141 تا 168
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قراردادی بین بدهکاران(تضامن منفی)و آثار آن پرداخته شده است.مقصود از تضامن قراردادی بین بدهکاران آن است که چند نفر بدهکار جزء در برابر طلبکار تعهد می‏نمایند که هر یک از آنها مدیون تمام بدهی بوده و طلبکار می‏تواند برای دریافت تمام دین خود به هر یک از آنها رجوع نماید. هم‏چنین در صورت عدم وصول طلب وی می‏تواند به سایر بدهکاران مجتمعا یا منفردا رجوع نماید.صورت دیگر از تضامن، قراردادی تحت عنوان تضامن بین طلبکاران یا تضامن مثبت است که به موجب آن چند نفر طلبکار جزء به موجب قراردادی فیمابین خود با بدهکار شرط می‏نمایند که هر یک می‏تواند برای دریافت تمام طلب به بدهکار رجوع نماید.این نوع تضامن علیرغم سودمندی آن در حقوق ایران بر مبنای ضمان عقدی و تضامن قابل توجیه زیرا تضامن با ذمه و پذیرش (*)-عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس