ضمان عقدی ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه یا...؟
55 بازدید
محل نشر: حق«مطالعات حقوقی و قضائی» » پاییز و زمستان 1366 - شماره 11 و 12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی