گزارشی از برگزاری اولین نشست علمی وقف: ضرورت توسعه فرهنگی وقف اهلی
55 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : وقف میراث جاویدان ) تابستان 1381 - شماره 38 )(4 صفحه - از 95 تا 98)
تعداد شرکت کننده : 0