بررسی مبانی فقهی ضمان استیفا
96 بازدید
محل نشر: نامه الهیات » تابستان 1388 - شماره 7 »(14 صفحه - از 89 تا 102)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
موضوعات مورد بررسی در این مقاله عبارتند از: تاریخچه ضمان،اقسام ضمان در اصطلاح فقهی و حقوقی،معنای ضمان قهری،تداخل قلمرو ضمان قهری‏ و عقدی،پیشینه تاریخی استیفا،معنای استیفا،ماهیت استیفا،مصداق‏های استیفا،انواع استیفا،شرایط ایجاد الزام‏ به پرداخت اجرت المثل،مفهوم ایفای ناروا،آثار ایفای ناروا،مفهوم دارا شدن غیر عادلانه،شرایط قاعده دارا شدن‏ غیر عادلانه،مفهوم قاعده فقهی،قاعده«ما یضمن...»،مبانی فقهی قاعده«ما یضمن...»،قاعده احترام،مستندات‏ قاعده احترام،مجرای قاعده احترام،قاعده ضمان ید،تقسیم ضمان منافع عین مغصوبه،وجه تمایز حکم‏ منافع مستوفات با حکم منافع غیر مستوفات،تفاوت ضمان ید با استیفا،مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی ضمان،ضمان قهری،عقدی،استیفاء،استیفاء مشروع،استیفاء نامشروع،ایفای ناروا،دارا شدن غیر عادلانه.