سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان بازرسی کل کشور  
ریاست 
1360/01/01 
1373/11/01 
اجرائی 
همکاری 
دانشکده حقوق 
عضویت هیأت علمی 
1365/05/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده حقوق 
رئیس بخش حقوق اسلامی و نیز رئیس بخش کلام  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فرهنگستان علوم 
رئیس مطالعات اسلامی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فرهنگستان علوم ایران 
رئیس گروه علوم و معارف اسلامی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
سازمان مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاه‌ها 
ریاست گروه حقوق 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و اجرائی 
همکاری 
هیئت داوران خبرگان بدون مدرک 
عضو 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 
عضو شورای علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
فصلنامهٔ فرهنگستان علوم 
سردبیر 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشکده های حقوق تهران 
مدرس 
 
 
حقوق خصوصی و فلسفه اسلامی 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
حقوق خصوصی و فلسفه اسلامی 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
حقوق خصوصی و فلسفه اسلامی 
تدریس 
دانشگاه شهید مطهری 
مدرس 
 
 
حقوق خصوصی و فلسفه اسلامی 
تدریس 
مدرسۀ عالی شهید مطهری 
مدرس 
 
 
فلسفه اسلامی  
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
فلسفه ملاصدرا  
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
اصول فقه – قواعد فقه- فقه تحلی 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
حقوق بشر اسلامی – حقوق عمومی  
تدریس 
مدرسه عالی شهید مطهری  
مدرس 
 
 
فقه تحلیلی – فلسفه اسلامی 
تدریس 
مدرسه عالی شهید مطهری 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی – حقوق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
فقه تحلیلی – حقوق مدنی آرا 
تدریس 
دانشکده ادبیات 
مدرس 
 
 
فلسفه