تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
فلسفه اسلامی 
دانشگاه تهران 
0.00 
فوق لیسانس 
 
حقوق 
دانشگاه تهران 
0.00 
دکترا 
 
حقوق بین الملل 
دانشگاه فرانسوی زبان لوون 
0.00 
اجتهاد 
 
 
 
0.00