تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی
157 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » بهار و تابستان 1383 - شماره 39 »(26 صفحه - از 49 تا 74)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
(IBبا توجه به تعدد مناصب معصومان از جمله،بیان احکام الهی،قضاوت و فصل خصومات،برخی روایات وارده از پیشوایان دینی حاوی مفهوم فقهی یعنی‏ بیانگر احکام الهی و برخی دیگر در مقام قضاوت یعنی انطباق حکم خدا بر مصادیق آن می‏باشند.توجه نکردن به تفکیک این دو دسته فقیه را با خطر انحراف‏ از مسیر تفکر و اجتهاد صحیح مواجه می‏سازد و فقه را از پویایی باز می‏دارد. بررسی و تتبع در متون فقهی نشان می‏دهد،که در علم فقه نیز این دو موضوع اغلب از یکدیگر تفکیک نشده و فقیه به جای تفقه به عمل داوری و قضاوت پرداخته است. در این مقاله پس از تبیین مناصب معصومان،به ماهیت هریک از دو دسته‏ روایات فقهی و روایات قضایی و آنگاه به ذکر شواهدی از آنها و بالاخره‏ مواردی که در فقه این خلط صورت گرفته پرداخته شده است. واژه‏های کلیدی: مناصب معصومان،روایات فقهی-رویات قضایی،افتاء- فتوی-تفقه-اجتهاد *.تحقیق و تقریر این مبحث توسط فاضل ارجمند جناب آقای رحیم نوبهار انجام گرفته است،بدین‏ وسیله از ایشان سپاسگزاری می‏گردد.